Crearea mediului de practică pentru elevii din învăţământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe|Cod MySmis: 108923

Axa prioritară 6. Educație și competențe| Obiectiv specific 10. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei școli incluzive|Prioritatea de investiții 10.IV: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie|Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI|Obiectiv specific 6.14 - Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Proiect cofinanțat din Fondul Social Uman prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

     

Titlul proiectului: Crearea mediului de practică pentru elevii din învățământul profesional din localitatea Sfântu Gheorghe

Denumire beneficiar: Camera de Comerț și Industrie Covasna

Parteneri: Kristo SRL, Asociația Serviciului Auto din Sfântu Gheorghe (ASASF), Fundația Culturală Technico-Științifică ”Puskás Tivadar”, Ariadne Impex SRL.

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea competențelor tehnice și transversale pentru 150 de elevi din învățământul secundar superior din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, prin *organizarea de programe de practică, prin *valorificarea parteneriatelor dintre mediul educațional și angajatori, prin *acces la servicii de consiliere și orientare profesională, în vederea creșterii șanselor de angajare în domeniile prelucrări mecanice, auto și electrotehnic.

Astfel, proiectul se subscrie Priorității de investiții 10.IV (POCU 2014-2020), prin care se urmărește formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii pentru elevi, prin optimizarea ofertei educaționale, prin elaborarea de parteneriate de practică și prin parteneriatul social.

Obiectivele specifice:

OS. 1 – Dezvoltarea și valorificarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și entitățile economice din domeniul mecanică-autoelectro din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin organizarea și funcționarea unei Rețele de Parteneriat pentru Practică, prin susținerea a 6 evenimente inovative de facilitare a practicii în comunitatea locală și prin organizarea a 6 concursuri pe meserii, pe durata proiectului.

OS. 2 - Dezvoltarea competențelor practice pentru 150 de elevi din domeniul mecanică-auto-electro din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin adaptarea conținuturilor teoretice la cerințele locului de muncă, prin participarea acestora la un program de practică și prin implicarea lor în cadrul a 3 firme de exercițiu, pe durata proiectului.

OS. 3 - Asigurarea unui serviciu de consiliere și orientare profesională și stabilirea traseului profesional pentru 150 de elevi din domeniul mecanică-auto-electro din Municipiul Sfântu Gheorghe în vederea angajării a 75 de participanți pe durata proiectului.

Grup țintă:

Grupul țintă al proiectului este format din 150 de elevi, cu vârste între 14 – 19 ani, cu domiciliul/reședința în județul Covasna și care urmează cursurile claselor profesionale (cl. IX și X) și liceale (X, XI) pentru calificările din domeniile mecanică, auto și electro, în cadrul Liceului Tehnologic Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe.

Planul de activității a fost structurat pe pachete de activități principale, concentrate în jurul a trei etape cadru pentru realizarea programului de învățare la locul de muncă:

*dezvoltarea parteneriatelor relevante pentru practică;

*organizarea, susținerea și evaluarea practicii;

*furnizarea serviciilor de consiliere profesională:

Pe termen lung, acest efect pozitiv poate fi structurat în următoarele elemente:

(1) creșterea calității și competitivității învățământului profesional și tehnic din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin modernizarea curriculară și funcționarea mediului de practică

(2) consolidarea mediul educațional local, din învățământul tehnic și profesional din Sfântu Gheorghe, prin realizarea Rețelei de Parteneriat de practică

(3) creșterea atractivității și relevanței învățământului profesional și tehnic, pentru cerințele pieței muncii din Municipiul Sfântu Gheorghe și județul Covasna, prin programul de practică, prin stabilirea unor legături cu angajatorii

(4) valorificarea potențialului local prin implicarea angajatorilor și partenerilor sociali în învățământul profesional și tehnic – specializările prelucrări mecanice, auto și electrotehnic

(5) creșterea numărului total de elevi care dețin competențe antreprenoriale – prin continuarea activității celor 3 firme de exercițiu

(6) creșterea încrederii în sine a tinerilor de a accepta provocarea inițierii propriei afaceri, prin intermediul firmelor de exercițiu

(7) dezvoltarea competențelor transversale în rândul tinerilor – atât competențe digitale, cât și competențe referitoare la organizarea activității/planificare/comunicare/lucru în echipă la locul de muncă etc.

(8) creșterea numărului de experiență profesională în rândul tinerilor /elevilor – prin organizarea programului de practică

(9) reducerea decalajelor intraregionale și legate de competitivitate prin investiții în educație și competențe adecvate pentru piața muncii

(10) creșterea vizibilității / ponderii sectorului în rezultatele economice de la nivel regional

(11) creșterea ratei de ocupare și integrarea pe piața muncii a tinerilor (până în 25 ani) cu studii liceale/profesionale

(12) inovarea socială la nivel local și regional prin impactul proiectului, al activităților și structurilor dezvoltate.

(13) susținerea dezvoltării durabile, atât din punct de vedere al elementelor specifice privind protecția mediului înconjurător cât și în cea ce privește dezvoltarea socio-economică în regiune.

(14) promovarea egalității de șanse și a nondiscriminării.

Rezultate așteptate:

- 1 grup de lucru cu 5 membrii și 1 Caravană de practică organizată;

- 4 acțiuni ale Caravanei de practică susținute;

- 6 evenimente tip „Masa Rotundă”, cu câte 35 participanți fiecare;

- 3 evenimente tip „Ziua porților deschise”;

- Postări/mesaje săptămânale pe platforma de social-media;

- 3 materiale video;

- sistem de testimonial cu minim 15 mesaje;

- Parteneriate de practică consolidate: minim 12 membrii.

- Rețea de parteneriate de practică extinsă: minim 25 membrii

- 1 statutul și 1 strategia rețelei de parteneriate

- 1 plan anual de acțiune;

- 2 evenimente organizate;

- 1 aplicație digitală organizată sub forma unui sistem de informare coordonată;

- 1 metodologie de concurs dezvoltat;

- 1 regulament de concurs publicat;

- 1 juriu constituit;

- 3 concursuri/ an organizate și susținute; 6 concursuri total proiect.

- 9 premii acordate/an; 18 premii total proiect.

- 1 metodologie de înscriere/selecție participanți la practică;

- 2 sesiuni de înscriere pentru practica organizată;

- Minim 75 elevi selectați / an pentru practică; 150 elevi selectați/proiect.

- Documente de grup țintă completate.

- 1 mediu de practică dotat și funcțional;

- 1 regulament de practică dezvoltat anual;

- 3 curricule actualizate anual;

- 1 calendar de practică dezvoltat anual.

- 150 de elevi participanți la programul de practică pe durata proiectului;

- 1 program de practică susținut pentru fiecare dintre domeniile: mecanică, auto, electrotehnic.

- 150 de elevi își îmbunătățesc competențele digitale;

- 1 modul de TO realizat;

- 3 firme de exercițiu create;

- Minim 15 elevi implicați/an; 30 elevi implicați în cele 3 firme pe durata proiectului;

- 30 elevi dobândesc competențe antreprenoriale;

- 150 de elevi consiliați si orientați în carieră;

- 1 serviciu de COP organizat și derulat.

- evenimente de informare și promovare a proiectului realizate;

- Newsletters trimestrial publicat

- 1 site de proiect funcțional.

Localizarea proiectului:

Activitățile proiectului sunt localizate în Municipiul Sfântu Gheorghe din județul Covasna și vizează 150 de elevi din învățământul secundar superior (liceal si profesional) cu profil mecanic, auto, electro.

Data de începere: 25.07.2018

Perioada de implementare: 25.07.2018 – 24.07.2020

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.000.629,27 lei